Sálavá kachlová kamna s prosklenými dvířky a sálavou stěnou
 

Evropští mistři řemesel

Evropští mistři řemesel

Příprava prvního evropského turné v rámci EACD, stav diskuse koncem června 2012, jsou brány v úvahu závěry setkání VEUKO z května 2012.

Stanovení cíle Evropského turné podle článku 6* Charty z Lucemburku:

"Vedle znalostí všech moderních kamnářů/kamnářských techniků musí EVROPšTí MISTŘI ŘEMESLA (European Master of Crafts and Design) dokazovat, že je správné, ve všech řemeslných technikách od antiky po modernu a v technikách restaurování, zachovávat naše kulturní dědictví."

"Evropští mistři řemesel a designu" se zavazují, že se budou ve smyslu tohoto doporučení vzdělávat a zvláště také umožňovat nebo podporovat stále další vzdělávání ve smyslu celoživotního vzdělávání.

Zvláště bych chtěl upozornit na to, že plánovaný vzdělávací proces má sloužit osobnímu rozvoji kandidátů/kandidátek ve smyslu získání vědecké úrovně a také tvorby evropské perspektivy. Vyšší profesní způsobilost není automaticky spojena s úspěšným dosažením titulu "European Master of Crafts and Design". však Základním cílem vzdělávání je záměr vytvořit elitní skupinu řemeslníků, kteří mají zvládnout budoucí výzvy pro toto řemeslo na evropské úrovni.

Vzdělávání tak má podporovat:

Kritické a historické myšlení a zaručovat vědeckou úroveň metod.

V přípravě na první turné (viz plán termínů dále) bylo doposud dohodnuto:

1. Pracovní skupina:

Skládá se z členů zemských svazů VEUKO, její počet je flexibilní, zvláště aby v průběhu vědeckého turné mohla být umožněna optimální podpora kandidátům zemí.

Pracovní skupina se zatím skládá z:

*Toto ustanovení cíle bylo vydáno jako vzor Charty ze Soest-u pro řemeslo evropských kameníků.
Wolfgang Kippes
Konrad Imbach
Robert Salvata
Tim Froitzheim
Fred Becker

Kolegy z německého ZVSHK se mají vyjádřit, zda je pan Uwe Lamke připraven spolupracovat v průběhu turné, jak v pracovní skupině, tak eventuálně ve zkušebním výboru.

2. Zkušební komise:

Zkušební komise má za úkol stanovit a překontrolovat pro každého kandidáta individuální vstupní podmínky, koordinovat učební plán (tj. jednotlivé střediska vědeckého turné), starat se o aktuální zprávy a příspěvky kandidátů a provádět závěrečné zkoušení a hodnocení.

Jako vstupní podmínka pro evropské turné bylo stanoveno, že kandidáti mají dosáhnout vždy národně nejvyššího kvalifikačního stupně. Pro Německo, švýcarsko, Jižní Tyrolsko a Rakousko by to byla mistrovská zkouška. Protože v evropské perspektivě by mohla tato vstupní podmínka vést k různým kvalifikačním stupňům, bylo navrženo, jednotlivým kandidátům udělit jednotlivé a srovnávací (vyrovnávací) podmínky.

To by mohlo proběhnout následovně:

Po přijetí do evropského turné bude kandidátka/kandidát nejdřív zařazen jako evropský tovaryš. S tím mohou být spojeny vždy individuální povinnosti. Např. všichni evropští tovaryši musí prokázat, že ovládají aktuální evropské normy. Eventuální potřebnou další kvalifikaci by musel definovat zkušební výbor a obstarat ji během turné.

Jako zkušební výbor se prozatím navrhuje:

Wolfgang Kippes
Konrad Imbach
Robert Salvata

Zkušební komise má zahrnovat (maximálně?) 5 členů. Vyzýváme svazy zemí, aby přinesly návrhy! (Německo: Uwe Lamke?, Jižní Tyrolsko: zástupci péče o památníky?)

Je třeba připomenout, že zkušební výbor bude potřebovat určitě masivní podporu ze zemských svazů, zde bude požadována také flexibilně obsazená pracovní skupina.

3. Střediska vědeckého turné:

Chtěl bych speciálně poukázat na to, že prostřednictvím Tyrolského zemského cechovního mistra Ericha Mosera prohlásila univerzita v Insbruku, že je připravena nabídnout úvodní kurz ve vědeckých pracích. Pan univerzitní profesor Dr. Harald Stadler z Ústavu pro prehistorii a ranější historii a středověkou a novověkou archeologii stanoví společně s panem Erichem Moserem ještě bližší podmínky.

Program turné bude tvořit výběr z následujících středisek:

3.1. 60 vyučovacích jednotek (odpovídá dvěma týdnům) na téma "Úvod do vědeckých prací". Pravděpodobně budou přitom uspořádány dva jednotýdenní kurzy, v přestávce mezitím mají být zpracovány speciálně regionální dějiny kultury kamnářského řemesla vlasti kandidátů.

3.2 Politicko-strategické diskusní příspěvky. K tomu by mohly posloužit následující příklady:

- Kamnářské řemeslo a biomasa: Příspěvek biomasy k otázce přeměny energie. Tuto diskusi povede ZVSHK v Německu.

- Domy Minergie (s nízkou energetickou spotřebou) a využití biomasy v jednotlivých topeništích (místech topení): Studium švýcarské strategie (VHP).

- Emise jemného prachu a lobbing: Středoevropská debata o zákazech topení jednotlivých topenišť kvůli emisím jemného prachu. Politicky-strategická zájmová pozice a úspěšný lobbing proti tomu, na příkladu města Grac (předneseno společenstvím země Steiermark společně se Svazem kachlových kamen Rakousko).

- Energeticko-politická role kachlových kamen (Rakouský svaz kachlových kamen)

- Vymezení a překrývání kamnářského řemesla na kominíky, energetické poradce, architekty a také lékařsko-terapeutické aspekty sálajících kamen

3.3 Historicky-strategické diskusní příspěvky:

- Dějiny kamnářského řemesla dané oblasti země kandidáta/kandidátky.

- Dějiny odbytových cest v kamnářském řemesle

- Dějiny metod odbytu kamnářského řemesla na příkladu Německa (HAGOS), švýcarska (VHP) a Rakouska (KOV).

- Péče o památníky a historická kamna: Konzervování versus rekonstrukce

- Dějiny kamnářského řemesla v Severním Německu na příkladu muzea ve Veltenu

- Technologický vývoj kamen v historickém a regionálním pohledu.

3.4 Technicko-materiálně vědecké diskusní příspěvky:

- Technika a postup zkoušení na VFH (Rakousko) nebo ve Froburgu / Eko-centru Langenbruck (švýcarsko)

- Ohnivzdorné materiály, malta, stavební postupy kachlových kamen (u firmy Rath, fy Ortner, Rakousko).

- Kachlová kamna, komín, vytápění celého domu u fy Brunner (Bavorsko),

- Výroba kachlí kdysi a nyní: Rekonstrukce historických modelů kamen pomocí moderních prostředků (fa Angermayer, fa Sommerhuber)

- Vytápění celého domu, kachlová kamna a příspěvek hydraulických systémů u fy Hafnertec,

- Protipožární ochrana: regionální/národní předpisy v evropském srovnání.

- Bezpečnost práce - Předpisy v evropském srovnání

3.5 Důkaz řemeslných praktických znalostí a zkušeností:

- Zhotovení keramických modelů nebo typů kachlů (historické srovnání, moderní nároky trhu)

- Metody zakládání kachlových kamen v regionálním srovnání

- Moderní postupy plánování a dokumentace pro kachlová kamna.

4. Vstupní podmínky

Srovnej pod bodem 2

Cílem je vytvoření úrovně "Evropských tovaryšů":

Zvládnutí EN (evrop. norem), prokázání praktických zkušeností ( mistrovské dovednosti atd.)

5. Evropská perspektiva:

Tu je třeba doložit zvládnutím druhého evropského jazyka. Důležité přitom je především, aby kandidát/kandidátka v dalším jazyce kromě mateřského jazyka ovládal/-a odbornou slovní zásobu ? tedy mohla komunikovat ve vlastní odborné oblasti.**

6. Termíny:

Koncept pro první vědecké turné evropských kamnářů má být k dispozici pro usnesení při příležitosti valné hromady EACD v Troyes/Francie dne 21.9. a 22.9.

Prosím, naplánujte na podzim 2012 případné sestavy týmů: Ne více než 2 kandidáti za zemský spolek, celkově ne více než 10 kandidátů, první seznámení zkušební komise s kandidáty se má uskutečnit při příležitosti KOK Austria koncem ledna 2013.

**Upozornění: V knize vycházející koncem srpna: Eva Roth Heege: Kamnová keramika a kachlová kamna; švýcarské příspěvky ke kulturním dějinám a archeologii středověku; svazek 39, Basel 2012, bude obsažen glosář v 17 jazycích.