ČLÁNEK I Jak je to s lokálními topidly – kamny, krby

Blog / 12. 11. 2021 | Autor: Libor Soukup

Spalování dřeva v moderních topidlech je ekologické i ekonomické,
kamna ani krby nikdo nazakazuje a ani se k tomu nechystá!

krb.jpg (379 KB)

Jistě jste v posledních týdnech a měsících také narazili na články, které varují všechny současné i budoucí majitele lokálních topidel před omezeními a zákazy, které jim když ne zítra, tak v blízké budoucnosti zcela jistě hrozí. Než začnete panikařit a měnit ohledně krbů či kamen své budoucí plány, vezměte rozum do hrsti, hledejte informace u těch, kterým nejde jen o senzaci a šokování čtenářů, a přestaňte věřit bludům, které píší tzv. „odborníci na všechno“.

Ze všeho nejdřív je třeba zmínit skutečnost, že nikdo nechce a nebude zakazovat či omezovat správně fungující kamna či krby. Respektují-li jejich výrobci současné přísné účinnostní a emisní limity a topíli v nich jejich uživatelé správně, což je v zájmu nás všech, pak je třeba zdůraznit, že jde o zdroje:

  • ekonomické (relativně nízká cena dřeva, jeho dostupnost, vysoká účinnost kamen)
  • ekologické (příznivý dopad na životní prostředí, obnovitelný zdroj energie, minimální uhlíková stopa)
  • nezávislé (fungují nezávisle na dodávce el. energie a dalších sítí)
  • zdraví prospěšné s pozitivním vlivem na psychiku (sálavé teplo, přítomnost živého ohně, generátor záporných iontů)
  • s výhodným faktorem neobnovitelné primární energie (minimální energetická náročnost na výrobu a dopravu energie k místu spotřeby)
  • estetické (významný středobod interiéru)

Jak je to se spalováním dřevní biomasy

Biomasa je obnovitelný zdroj energie. Existuje mnoho druhů biomasy, ale nás bude zajímat výhradně kusové dřevo. O jeho obnovování se stará sama příroda, kvůli udržení harmonie mezi čerpáním a růstem musí ale člověk vydatně pomáhat výsadbou nových stromů a péčí o ně. Dřevo je ta nejúžasnější energetická „baterie“ na světě a pokud je dobře uskladněno, je i po staletích schopno uvolnit energii,
kterou do ní slunce, voda a vzduch uložily. Poměr mezi uloženou energií a energií využitelnou pro vytápění označujeme slovem účinnost, a protože stromy rostou relativně pomalu, je velmi moudré využívat tuto dlouhé roky ukládanou energii co nejefektivněji. Moderní topidla to umí. Energii uvolněnou v ohništi uloží do akumulační masy (šamoty, kachloví…) a postupně předají do vytápěného prostoru. Současná kamna a krby jsou účinné „stroje“, které šetří přírodu a smysluplně využívají dřevní biomasu.
Samotné spalování dřeva je poměrně složitý proces, který ovlivňuje řada faktorů. Zásadní roli hraje kvalita paliva, hlavně jeho vlhkost, konstrukce spalovací komory, způsob a množství přiváděného vzduchu. I to nejdokonalejší spalování dřevní biomasy produkuje vedle tepelné energie i další plynné složky a pevné částice. Hovoříme v této souvislosti o emisích, tedy o látkách znečisťujících ovzduší. Čím
kvalitněji dřevo spálíme, tím menší je procento produkce nežádoucích znečisťujících látek. Mezní hodnoty přítomnosti těchto látek v procesu hoření udávají tzv. emisní limity a zdůrazňována bývá hlavně přítomnost prachových částic a oxidu uhličitého. Lokální topidla spalující biomasu jsou přitom CO2 neutrální. Při spalování dřeva se do atmosféry uvolňuje jen takové množství CO2, kolik z ní stromy při svém růstu získávaly. A jak je to s mikroprachem? Podle rakouských měření uvolní během jediné
silvestrovské noci zábavní pyrotechnika větší množství mikroprachu a emisí obecně než všechna kachlová kamna v zemi za celý rok. Růst nové biomasy (stromy, tráva, keře…) navíc mikroprachové částice zásadně eliminuje.

biomasa.jpg (940 KB)

Jak je to s krbovými kamny, krbovými či kamnovými vložkami a kachlovými/omítanými kamny nebo sporáky?

dvirka-krb.jpg (264 KB)

Pro správné pochopení problematiky limitů a jejich konkrétních hodnot, vztahujících se k jednotlivým typům topidel, je třeba rozlišit dvě základní kategorie:
Topidla průmyslově vyráběná jsou topidla, která byla navržena pro průmyslovou sériovou výrobu. Jednotlivé prototypy prošly zkušebnou, parametry včetně emisních limitů zde byly změřeny a informuje o nich energetický štítek. Pokud splňují limity dle nařízení EU, které stanoví požadavky na „ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva“ (2015/1185), lze tyto zdroje bez jakýchkoli omezení při dodržení pokynů daných výrobcem v České republice instalovat a používat.
Kachlová/omítaná kamna individuálně stavěná jsou topidla, která staví podle svého originálního projektu kamnář. Nelze je jednoduše přenést do zkušebny, měřit a unifikovat. Proto musí být postavena tak, aby byla celá spalinová cesta v souladu s dimenzovacím protokolem, spočítaným metodou, kterou detailně popisuje norma ČSN EN 15544. Takové topidlo pak splňuje předepsané limitní hodnoty, které lze v rámci stejné kategorie topidel směle srovnat s požadavky na „ekodesign“.
Výstupy výpočtu dle ČSN EN 15544 slouží zároveň jako podklad pro tvorbu energetického štítku individuálně stavěného topidla, technického listu, zprávy pro kominíka apod. I tyto zdroje tedy lze bez jakýchkoli omezení při dodržení pokynů daných výrobcem v České republice instalovat a používat.
Kamnáři sdružení v oborové organizaci Cech kamnářů ČR ( www.cechkamnaru.cz ) již řadu let běžně nabízejí i u s taveb tradičních kuchyňských kachlových sporáků moderní nízkoemisní ohniště. Nový konstrukční princip spalovací komory, podobný více kamnovému ohništi, zde umocňuje topnou funkci (vyšší spalovací teploty, více energie pro akumulační masu) a posunuje i toto tradiční kuchyňské topidlo do kategorie ekonomických a ekologických zdrojů. Energetické i emisní parametry individuálně stavěných kamnářských konstrukcí byly ostatně nedávno ověřovány v certifikované laboratoři při Vysoké škole báňské v Ostravě. Měření bezezbytku potvrdila, že současná kamnářská díla splňují aktuální i plánované emisní a účinnostní limity, nezatěžují životní prostředí a právem patří do 21. století. Životnímu prostředí naopak škodí taková topidla, která neodpovídají výše uvedeným normám (neprošla zkušebnou nebo nejsou postavena podle normy ČSN EN 15544), uživatel v nich netopí v souladu s návodem nebo používá nevhodné palivo. Házet všechna topidla na dřevo do jednoho pytle je stejné jako porovnávat provoz nejnovějšího benzínového motoru s motorem s vyříznutým katalyzátorem, ve kterém majitel spaluje použitý olej z fritézy.

krb2.jpg (309 KB)

Až vám bude zase někdo tvrdit, že jsou všechna kamnářská díla zdraví škodlivá, že poškozují přírodu, že je čeká zákaz používání a nahradí je plyn s elektřinou, tak ho neposlouchejte a vydejte se pro ověřené informace a odborné rady k těm, kteří věcem rozumí. Za všechny alespoň tři tipy:

Autor textu: Mgr. Libor Soukup, Prezident Cechu kamnářů ČR

Celý článek ke stažení: jak-je-to-s-lokalnimi-topidly-kamny-krby.pdf