Sálavá kachlová kamna s prosklenými dvířky a sálavou stěnou
 

Kongres VEUKO 2011

Mistři Evropy nyní také v řemesle

"VEUKO TREFFEN" (SETKÁNí VEUKO) řemesla stavitelů kachlových kamen/kamnářů v Lucemburku, od 5. května do 7. května 2011

Sdružení Evropských svazů řemesla stavitelů kachlových kamen/kamnářů (VEUKO), skládající se z delegací svazů stavitelů kamen z Německa, Estonska, Itálie, Lucemburku, Rakouska, švýcarska, Slovenska, Slovinska, Čech a Maďarska, se setkali po 26-té na svém každoročním kongresu, aby si vyměnili vzájemné informace o aktuálních svazových, reklamních a specifických profesních záležitostech. Pro Lucemburk to je historická hodina, protože přitom byla také uzavřena dohoda o kvalifikaci na "Evropské mistry řemesla". Jako základ k tomu podepsali delegáti "Lucemburskou chartu". Kromě toho sloužilo setkání k tomu, aby byla zajištěna koordinace výměny znalostí v profesní a technické oblasti, k přípravě společného zpracování úkolů pro budoucnost a k diskusi žádosti stavu povolání v Evropě (Brusel).

Jakmile bylo uspořádáno setkání ve Slovinsku v minulém roce, pozvala s poctou - jako naposledy v roce 2002 - v tomto roce znovu federace "Fédération des Patrons Ramoneurs et Ramoneurs-Fumistes du Grand-Duché de Luxembourg", v čele se svým presidentem, Fredem Beckerem, delegáty z deseti zemí do velkovévodství Lucemburk. K této příležitosti vydal Becker knihu, která ukazuje rozmanitost povolání kominíků a stavitelů kachlových kamen/kamnářů. Autor tak svým karikaturním svazkem poskytl kamnářům a kominíkům příležitost, přestavit se zábavným způsobem. Kniha s názvem "Ten, kdo nosí štěstí, to nemá vždy lehké" je mezitím k dostání na knižním trhu a lze ji získat také na onlineshop-u německého UTE (Spolkový svaz pro životní prostředí, technologii a energii).

veuko2011.jpg (89 KB)

VEUKO - rostoucí Evropský oborový svaz

VEUKO je organizace, která zastupuje v Evropě řemeslo stavitelů kachlových kamen. Tak, jak se vyvinuly dějiny Evropské Unie z Evropského společenství (EWG) a s nabytím platnosti Maastrichtské smlouvy r. 1993, existovaly evropské úvahy v oboru kachlových kamen už v roce 1966. Nejprve dohodly oborové svazy z Německa, Rakouska a švýcarska spolupráci, která překračuje hranice, při výzkumu a vývoji, při technologických inovacích a u poradenství v kamnářství. V průběhu let se k tomu přidávalo stále více národních svazů kamnářů, což vedlo k založení VEUKO v roce 2003. Dnes je zastoupeno v evropském ústředním svazu deset zemí s jedenácti spolky (svazy). Probíhají už ale předběžné debaty se čtyřmi svazy z Francie, Polska a Slovenska, aby se už v příštím roce mohly zúčastnit kongresu.

"Evropští mistři řemesla" - historická šance

Vzdělání v oboru je v jednotlivých členských zemích na základě poměrů v regionech velmi rozdílné. Regionální rozdíly budou existovat i v budoucnu. Platí: spojit užitečné a využít nové možnosti v souladu s regionálními poměry a tradicemi. Vedle zachování kulturního dědictví spolupůsobí ?evropští mistři? hlavně na utváření budoucnosti. Tak je vedle zodpovědnosti za zachování tradice nutná znalost moderního, globálního vývoje trhu. Nové revoluční požadavky na efektivnost kachlových kamen, zvýšení odolnosti okolních vlivů a plynulá adaptace na základě individuálních přání zákazníka (např. viditelnost ohně, přání k provedení, zjednodušení vytápění) vyžadují trvalé přizpůsobování technologickému a ekonomickému vývoji. "Evropští mistři" jsou historickou šancí pro kreativní a pozitivní společné utváření procesu vývoje a dalšího vzdělávání, který přesahuje generace.

Charta a její obsah

Charta je nejprve vyhlášení (objasnění) principu evropského řemesla kamnářů/stavitelů kachlových kamen, která - přesně jako každý z kameníků - vyžaduje odhlasování příslušných evropských grémií. Především s UEAPME (ústřední svaz, který zastupuje na evropské úrovni zájmy řemesla a malých a středních podniků (KMU) v Evropské Unii). Obsahuje tak mimo jiné podrobný historický výklad ke kulturnímu významu řemesla a řadu vytýčených cílů pro vzdělávání v různých stupních kvalifikace, které musí být v budoucnosti vypracovány.

Péče o dorost i technologické inovace

Další těžiště na programu jednání kongresu vyplynula ze zpráv členských spolků. Tak informovali delegáti z Německa a švýcarska o klesajícím počtu učňů. Zatímco ve Spolkové republice Německo je zapsáno 35.800 učňů v celém sanitárním oboru, oboru topení a klimatizace, je podíl učňů v oblasti kamen a teplovzdušného vytápění smrštěn na pouhých 300 mladistvých.

Ještě dramatičtější je hlášení ze švýcarska. Tam klesl počet učňů od r. 2007 o přibližně 50 %. Existuje problém, že je příliš málo učebních provozů s dostatečným stavem zakázek, uvádí zpráva konfederace. Očekává se však více impulsů vlivem nařízení ke vzdělávání, které vstoupilo nově v platnost od minulého roku a podpořilo nutný požadavek dorostu pomocí inzerátů, vlastní domovské stránky a účasti na vzdělávacích veletrzích.

švýcarsko však mohlo předložit také nové technologické poznatky. Delegace prezentovala zprávu o zkušenostech s dimenzováním, vestavěním a provozem topení ve stěně, jejichž účinek je podložen výsledky měření. Také tato zpráva je uvedena na domovské stránce ústředního svazu spolu s dalšími technickými podklady k provedení komínu a přívodu spalovacího vzduchu.

O technologickém pokroku informovala také delegace z Jižního Tyrolska. Byla tam řemeslně zhotovena nová pec na pizzu, která se vyznačuje dlouhodobým akumulačním účinkem a velkými možnostmi uzpůsobení v souladu s požadavky zákazníka. Kromě toho bylo upozorněno na nové poznatky po četných měřeních základních pecí s velkým průzorem.

Rakousko předložilo v rámci informací jako zvláštní úspěch propůjčení Rakouského ekologického znaku pro kachlová kamna se spalovacím prostorem UmweltPlus. Kachlová kamna, která jsou stavěna v souladu s přísnými požadavky pro tuto certifikaci, odpovídají již nyní zákonným předpisům pro topná zařízení, které nabudou platnosti v této Alpské republice teprve v r. 2015.

V rámci zprávy vedoucího týmu president VEUKO Robert šalvata oznámil, že přijme pozvání vedoucího odborného časopisu "Swiat Kominikow" do Polska. Převezme tam žádanou cenu v oboru "Superflame 2010" pro VEUKO, která byla udělena evropskému ústřednímu svazu za podporu při založení Polského spolku kachlových kamen.

Delegáti po stopách dějin

Jako kompenzaci obsáhlého programu jednání kongresu připravil Fred Becker a jeho tým ze Spolku hostitelské země atraktivní rámcový program, který zavedl účastníky také na místa velkého historického významu. Již první večer se konal výlet, který byl více než důstojný pro evropské úvahy VEUKO: Jízda do Schengenu. Malé vinařské místo na řece Mosele se stalo synonymem pro prostor bez hraničních kontrol, kdy dne 14. června 1985 pět členských států EU na moselské lodi v blízkosti tohoto místa podepsali šengenskou dohodu, která stanoví odbourání kontrol na společných hranicích a zavedení volné přepravy osob a zboží. Na břehu řeky tohoto místa připomíná podepsání dohody evropský památník, který si delegáti prohlédli.

Odpoledne druhého dne se seznámili účastníci s dějinami Lucemburku, se vznikem města Lucemburk. Jako zvláštní zlatý hřeb zorganizovali pořadatelé návštěvu v parlamentu, při které se mohli delegáti cítit jako poslanci, když usedli na jejich místa. Také na obě velké večeře budou účastníci rádi vzpomínat. Zvláště na večeři v městě Lucemburk, kde byly zanotovány pijácké písně z každé země účastníků.

Závěr

Celkově hodnotí president Robert šalvata a vicepresident DI Dr. Thomas Schiffert jednání jako velmi intenzivní, které podepsáním "Lucemburské charty" a tím uskutečněné položení základního kamene sehrálo pro budoucí "Evropské mistry řemesla" vynikající roli mezi 26 kongresy VEUKO. Místa příštích akcí již byla také na závěr stanovena. Podle toho se má výroční kongres a setkání delegátů konat od 3. do 5. května 2012 v Itálii. Setkání v roce 2013 proběhne v Estonsku.