Sálavá kachlová kamna s prosklenými dvířky a sálavou stěnou
 

INFO l Stanovisko ke snižování emisí jemného prachu v oblasti domovních topenišť

Písemné stanovisko sdružení VEUKO ke snižování emisí jemného prachu v oblasti domovních topenišť.

Úvod

Kamna, krby a sporáky jsou pro svou krásu, pozitivní dopady na zdraví a psychiku člověka a v
neposlední řadě i kvalitní, účinné a ekologické vytápění velmi oblíbené v celoevropském měřítku.
Kromě toho významnou měrou přispívají i ke snižování emisí CO2, jelikož představují náhradu za
fosilní paliva. Topeniště spalující dřevo jsou však také často kontroverzním předmětem diskuzí,
týkajících se udržování čistoty ovzduší. Kritika míří zejména na emise jemného prachu, což souvisí s
evropským požadavkem na měření kvality vzduchu (PM 10, resp. PM 2.5 a množství ozonu). Ze
strany EU existuje logický požadavek přijímat adekvátní opatření v případech, kdy z množství
naměřených škodlivin (imisí) vyplývá, že stanovená kvalita vzduchu není dodržována. A protože
významní původci znečišťování, jakými jsou např. doprava, zemědělství a průmysl, nejsou z
politických důvodů často postihováni, pozornost se stále více zaměřuje právě na domovní topeniště.
Sdružení VEUKO (evropský kamnářský svaz) se aktivně zasazuje za objasňování témat týkajících se
udržování čistoty vzduchu a také za objektivní přístup k těmto informacím. Veřejná diskuze často
budí dojem, že množství emisí jemného prachu se obecně zvyšuje. I proto vzniká tlak na zjednání
nápravy. Pravdou je však pravý opak. Ve skutečnosti se totiž emise PM 2.5 (velikost částic od 0 do
2,5 μm) v období od roku 2000 do roku 2014 v Evropě snížily o 28 % (obrázek 1). Směrnice o
ekologickém designu (prováděcí nařízení EU 1185/2015‚ „Stanovení požadavků na ekodesign
lokálních topidel na tuhá paliva“) upravuje od 1.1.2022 náročné minimální standardy týkající se
emisí a energetické účinnosti při zprovozňování domovních topenišť. Od 1.1. 2018 vyžaduje nařízení
EU 1186/2015 označování domovních topenišť energetickým štítkem (obrázek 2).

Obr. 1: Emise hlavních škodlivin znečišťujících ovzduší

graf.jpg (64 KB)

graf energ.png (137 KB)

Celkové emise – Emise hlavních škodlivin znečišťujících ovzduší

Zdroj: Evropská agentura pro životní prostředí

Cesta ke snižování emisí jemného prachu
Předpisy týkající se snižování emisí jemného prachu z domovních topenišť se uplatňují zpravidla při
zprovozňování zařízení v novostavbách (např. podle nařízení EU 1185/2015).
Toto je však podle názoru sdružení VEUKO nedostatečné. Předpis se vztahuje výlučně na nově
zprovozňovaná zařízení, zatímco ty stávající zůstávají i nadále nezohledněna. V důsledku vysokého
počtu stávajících zařízení, dlouhé doby jejich používání a jejich hodnot emisí a účinnosti (ty jsou ve
srovnání s moderními zařízeními často zcela nedostatečné), jsou právě tato technicky zastaralá
topidla původcem převážné části emisí jemného prachu. Rychlost obnovy zůstává ve všech
evropských zemích v řádu pouhých několika jednotek procent, což lze časově vyjádřit tak, že bude
trvat více než 25 let, než se všechna zařízení dostanou na úroveň současné kamnářské techniky.
Takový postup je však zcela neakceptovatelný, jelikož zařízení, která jsou v současnosti nová, budou
po uplynutí více než 20-ti roků opět zastaralá. Pro účinné snižování emisí je přitom rychlý proces
výměny starých topidel za nová zcela zásadní. Další potenciál snižování emisí jemného prachu
spočívá také ve správné obsluze, pravidelném čištění a pravidelné údržbě topenišť. Pouze tehdy, je-li
topeniště v bezvadném technickém stavu a správně obsluhováno, je položen základ pro nízkoemisní
vytápění.

Nejdůležitějších pět kroků k účinnému snižování emisí jemného prachu z domovních topenišť:

1. Správné zatápění: Používání paliva v podobě suchého (obsah vody < 20 %), neupraveného a
správně uloženého dřeva, jakož i dostatečně naštípaného podpalového dřeva představuje
základ pro nízkoemisní spalování. Uživatelé musí být srozumitelným a přitažlivým
způsobem informováni o správné obsluze.

  1. foto.jpg (28 KB)
    Informace: www.richtigheizen.at, www.fairfeuern.ch, www.richtigheizenmitholz.de

  2. Zajišťování technicky nezávadného stavu topenišť prostřednictvím pravidelné údržby: Domácí topeniště mají podstupovat pravidelnou údržbu prováděnou odborníkem. V rámci této údržby se má provádět vyčištění celého topeniště a, v případě potřeby, také výměna těsnění (u dvířek topného prostoru, spojovacích kusů). Pouze u topeniště, které je v technicky nezávadném stavu, je totiž možno zaručit náležitý stav. Je nutno usilovat o zavedení opatření, která umožní získání veřejné finanční podpory této údržby.

  3. Výměna zařízení, která jsou v obzvláště špatném stavu: Pouze malý podíl z celkového počtu stávajících zařízení je zodpovědný za značnou část emisí. Proto je nutno navrhnout vhodná opatření k nahrazení topenišť, která jsou v obzvláště špatném stavu (asi 20 % až 25 % z celkového počtu starých zařízení) moderními domovními topeništi.

  4. Kontrola dodržování existujících zákonných ustanovení a přijímání odpovídajících sankcí: Je nutno dohlížet na dodržování nařízení EU 1185/2015. S ohledem na velmi nízkou rychlost obměny starých zařízení a nevyužitému potenciálu týkajícímu se účinného způsobu provozu (čištění, údržby a obsluhy) vychází najevo, že je podstatně smysluplnější usilovat o dosažení stavu, kdy bude převážná část topenišť (i jejich provozovatelů) odpovídat aktuálnímu stavu techniky, než dále zpřísňovat mezní hodnoty pro nepatrný podíl topenišť zprovozňovaných v novostavbách.

  5. Montáž filtrů k zachycování jemného prachu ve zvláštních případech: Pro oblasti, které jsou obzvláště silně postiženy špatnou kvalitou vzduchu, jsou na trhu k dispozici filtry k zachycování jemného prachu, které jsou zpravidla vhodné také pro dodatečnou montáž.